Call for nominations – Bhagirath Prayaas Samman & Shri Anupam Mishra Memorial Medal

Jury members - Mr Samar Singh, Dr Shashi Shekhar, Dr S Janakrajan, Dr Amita Baviskar, Mr Abhilash Khandekar, Mr Himanshu Thakkar & Mr Ravi Singh